Skriv ut

Avbrudd i privat praksis

SOPs avbruddsytelser gjelder for leger som driver privat, kurativ legepraksis på selvstendig og uavhengig måte.  

Formål

Ordningens avbruddsytelser skal bidra til å kompensere tapt praksisinntekt under fravær fra praksis som skyldes sykdom, fødsels- adopsjonsstønad og/eller barns sykdom(pleiepenger/opplæringspenger).

Vilkår

  • Rett til ytelse forutsetter at medlemmet driver kurativ praksis fra kontor utenfor institusjon.
  • Rett til tilsvarende ytelse i folketrygden må foreligge.
  • Legen må ha praksisomsetning på over seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Det er innført et skille mellom leger autorisert før og etter 1.1.1993.

Søknadsfrist

Det ytes ikke avbruddsytelser for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden er mottatt av SOP

For legevikarer

Se egne bestemmelser.

Krav til organisering av virksomheten

Det stilles visse krav til hvordan legen organiserer sin private virksomhet. Se mer om dette nedenfor og i SOPs vedtekter, Kapittel 4 Rettighetsavgrensning for avbruddsytelser, som gir inngående beskrivelse av rettighetsavgrensning.

Organisering av legepraksis og rettigheter
Organisering Rettigheter
Lege med driftsavtale Lege uten driftsavtale
Legen er personlig næringsdrivende    
Solopraksis eller deltaker i gruppepraksis. Ja Ja
Legen er tilknyttet annen juridisk person (aksjeselskap, ansvarlig selskap m.m.), og...    
...pasientene er legens kunder og legen innkrever alle inntekter som føres i legens eget næringsskjema. Ja * Ja *
...pasientene er den andre juridiske personens kunder. Denne innkrever inntektene og honorerer legen. Nei Nei
Legen er arbeidstaker    
Enmannsaksjeselskap med legen ansatt - legen som eneste eier. Ja Nei
Kompaniaksjeselskap - legen er ansatt i selskap med bare andre praktiserende leger som aktive eiere og hvor legen selv har eierandel og ansvar for utgifter i forhold til sin praksisinntekt i selskapet. Ja ** (kun tapt inntekt kompenseres) Nei
Lege ansatt i aksjeselskap som eies helt eller delvis av andre Nei Nei

* Fra vedtektenes § 4-1, tredje ledd: Følgende kriterier må være oppfylt i skriftlig avtale med den juridiske person for at medlemmet vurderes å ha selvråderett som næringsdrivende:

  • Pasienten må være medlemmets kunde, ikke den juridiske personens. Dette må synliggjøres ved at alle praksisinntekter tilkommer legen.
  • Medlemmet kan ikke være underlagt den juridiske personens instruksjonsmyndighet.
  • Den juridiske personen kan ikke påvirke medlemmets helsetjenestetilbud.
  • Medlemmets tjenester skal ikke framgå som en underlagt del av den juridiske personens helsetjenestetilbud.
  • Medlemmet skal være tilknyttet den juridiske person som kunde der medlemmet leier lokaler og/eller ev. kjøper spesifiserte hjelpetjenester.

** For leger ansatt i AS med flere praktiserende leger som aktive eiere foreligger det i utgangspunktet kun rett til inntektskompensasjon. Privatpraktiserende spesialist kan dog ha rett til utgiftskompensasjon tilsvarende bortfalt driftstilskudd.

Ny modell fra 1.1.2011