Skriv ut

Aktuelt fra ordningen

Leger blir også syke Tidsskriftet

– Det er viktig at privatpraktiserende leger kjenner til sine rettigheter, men også til den økonomiske risikoen ved sykdom og fravær fra praksis, sier Legeforeningens generalsekretær Geir Riise.

En klar bedring for privatpraktiserende leger Tidsskriftet

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har valgt å øke ordningens pensjonsytelser vesentlig fra 1.1. 2016

SOPs ytelser er regulert med virkning fra 1.1.2016

Avbruddsytelsene er økt tilsvarende økningen i grunnbeløpet per 1.5.2015 (G = 90 068), mens pensjonsreferansen for 2016 er fastsatt til kr 83 500.

SOP utvider retten til sykehjelp Tidsskriftet

SOP utvider retten til sykehjelp etter fylte 67 år

Nye vedtekter i SOP fra 1.1. 2015 Tidsskriftet

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har innført nye vedtekter fra 1.1. 2015. Endringene innebærer blant annet at livsvarig alderspensjon opphører som alternativ.

SOP øker pensjonsreferansen med 5,48 % fra 1.1.2015

SOPs styre vedtok i møte 12.12. 2014 at pensjonsreferansen for 2015 fastsettes til kr 77 000. Dette innebærer en økning på 5,48 % fra nivået i 2014 for medlemmer som kun mottok pensjon fra SOP uten samordning med tjenstepensjon. Medlemmer som har rett til tjenestepensjon som SOP samordner med, vil oppleve at nettopensjonen fra SOP har sterkere prosentvis økning. Det har sammenheng med at pensjonene SOP samordner med reguleres med lavere prosentsats.

SOPs ytelser er regulert med virkning fra 1.1.2015

Avbruddsytelsene er økt tilsvarende økningen i grunnbeløpet per 1.5.2014 ( G = 88 370), mens pensjonsreferansen for 2015 er fastsatt til kr 77 000

SOP har nye vedtekter fra 1.1.2015

De viktigste endringene er som følger:

  • Livsvarig alderspensjon opphører som valgmulighet
  • Uførepensjonen økes
  • Retten til sykehjelp utvides for medlem mellom 67 og 70 år

Retten til sykepenger / sykehjelp reduseres etter fylte 67 år

Det er viktig å være oppmerksom på at personer mellom 67 og 70 år kun har rett til sykepenger i folketrygden i seksti sykepengedager. Dette gjelder selv om man ikke har begynt å ta ut alderspensjon fra folketrygden.

SOPs ytelser er regulert med virkning fra 1.1. 2014

Avbruddsytelsene er regulert tilsvarende økningen i grunnbeløpet per 1.5.2013 (G= 85 245). SOPs styre fastsatte i møte 13.12.2013 ny pensjonsreferanse for 2014 til kr 73 000.

Pensjonsreferansen i SOP økes med 4,41 % fra 1.1. 2013

I møte 14.12. 2012 fastsatte SOPs styre pensjonsreferansen for 2013 til kr 71 000. Dette innebærer en økning på 4,41 % fra 2012.

SOPs ytelser er regulert fra 1.1. 2012

Uførepensjonen i SOP forlenges til 67 år

SOP endrer vedtektene 1. april. Den viktigste endringen er at ordningens uførepensjon vil opphøre ved 67 år, mot tidligere 62 år.

Ny sykeavbruddsforsikring gjennom SOP

SOP inngår avtale om sykeavbruddsforsikring for næringsdrivende leger med Tryg. Lansering skjer trolig 1. februar 2011.

Vedtektsendring i SOP fra 1.1. 2011 legeforeningen.no

Ytelsene i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) differensieres mellom leger autorisert i Norge før og etter 1.1. 1993. En sosial profil beholdes

De viktigste endringene i vedtektene fra 2011

Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter 1.1. 1993.

Om muligheten for fleksibel alderspensjon

Fra 1.1. 2011 er alderspensjon forbeholdt leger autorisert FØR 1.1.1993

Nødvendige nedskjæringer i ytelsene fra SOP tidsskriftet.no

Presset økonomi har tvunget frem en reduksjon i ytelsene fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Endringene skjer fra 1.1. 2011

Reduserte ytelser fra SOP tidsskriftet.no

Styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har fremmet forslag som innebærer reduserte ytelser. Forslaget er sendt på høring i organisasjonen.

SOPs ytelser er regulert med virkning fra 1.1. 2010

Pensjonsgrunnlaget er av SOPs styre fastsatt til kr 550 000 (en økning fra kr 535 000 foregående år). Avbruddsytelsene reguleres som vanlig med grunnbeløpet i folketrygden (inntektskompensasjon) og konsumprisindeksen (utgiftskompensasjon).

Forslag til vedtektsendring i SOP er sendt på høring legeforeningen.no

Styret i SOP har fremmet forslag som innebærer reduserte ytelser. Sentralstyret har sendt forslaget ut på høring i organisasjonen.

Arkiv