Skriv ut

Medlemskap

Medlem i SOP er enhver som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år.

Medlemsskapet i SOP favner vidt. Ytelsene er likevel primært innrettet mot privatpraktiserende leger:

  • for avbruddsytelsene (sykehjelp, fødselsstønad og omsorgsstønad ved adopsjon) gjennom eksplisitt uttrykte kriterier
  • for pensjonsytelsene gjennom samordning mot tjenestepensjon. 

Engangsstønad ved død er ikke spesielt innrettet mot noen spesifikk gruppe leger.

Medlem av ordningen er enhver som har avlagt medisinsk embetseksamen, som arbeider eller har arbeidet som lege i Norge, og som er medlem av folketrygden og har vært det i minst tre år.

Medlemskapet inntrer tidligst fra det tidspunkt stilling som turnuslege er tiltrådt.

Ytelser fra ordningen forutsetter at medlemskap i ordningen er inntrådt på det tidspunkt hendelsen som utløser kravet skjer.  Tidligere medlem av ordningen kan ha rett til alderspensjon i medhold av vedtektenes § 9-2, tredje ledd.