Skriv ut

Pensjon

SOP har følgende pensjonstyper:

For medlemmer:

 • Uførepensjon
 • Alderspensjon (for medlemmer autorisert før 1.1. 1993)

For etterlatte etter medlemmer:

 • Barnepensjon
 • Ektefellepensjon (for etterlatt født før 1.1.1965 som er etterlatt etter medlem autorisert før 1.1.1993)

Om pensjonsytelsene:

 • Full opptjeningstid: 35 års legevirksomhet i Norge
 • Minimum seks måneders virksomhet per opptjeningsår i heldagsarbeid
 • Pensjonen avkortes med 1/35 for hvert år som mangler på full opptjeningstid
 • Pensjonen samordnes med tjenestepensjoner (bortsett fra pensjon opptjent gjennom Legeforetakenes pensjonsordning, LP-ordningen)
 • Pensjonen samordnes ikke med pensjon fra folketrygden eller fra privat pensjonssparing (som ikke er opptjent gjennom arbeidsforhold)

Vilkår for pensjonsuttak

For rett til pensjon fra SOP er det et vilkår at du søker om pensjon fra alle tjenestepensjonordninger du har opptjent rettigheter i. Tjenestepensjon betyr pensjon opptjent gjennom arbeidsforhold.

Pensjoner fra SOP ytes tidligst fra det tidspunkt det er opplyst om all tjenestepensjon du har opptjent rett til og som SOP skal samordne med. Dette også for tilfeller der det ikke foreligger rett til faktisk utbetaling av tjenestepensjon fra samme tidspunkt som pensjonen fra SOP ønskes igangsatt.

Pensjonsreferanse

 • Beregningsfaktor for pensjonsytelsene i SOP (SOPs ”Grunnbeløp”).
 • Fastsettes av SOPs styre med virkning fra 1. januar påfølgende år.
 • Utgjør i 2016 kr 83 500

Opptjeningstid

Foredrag om pensjon