Beregningsgrunnlaget for sykehjelp er dine brutto praksisinntekter

Dette vil typisk være:

 

 • trygderefusjoner

 • egenandeler

 • praksiskompensasjon 

 • basisgodtgjørelse eller driftstilskudd.

 

Inntekter fra legevakt inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

 

 

Satser for 2022

 

Inntektskompensasjon

 • 45 % av brutto praksisinntekt
 • fradrag for beregnede sykepenger fra folketrygden knyttet til praksisen
 • maksimum 12 * G = kr 1 276 788 i 2022

 

Utgiftskompensasjon

 • 35 % av brutto praksisinntekt
 • maksimalt kr 934 000 i 2022
 • dog aldri mer enn 90 % av dokumenterte driftsutgifter
 • bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker.
 • ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist

 

Bruk kalkulatoren for å beregne sykehjelp

 

Hovedregelen er at inntektene fra året forut for sykmeldingen skal brukes. Men hvis du nylig har startet i privat praksis, eller foregående års inntekt av annen grunn ikke er representativ, vil et annet beregningsgrunnlag måtte fastsettes - kontakt gjerne SOP for å avklare dette før du søker.