Avbruddsytelser for vikar i privat praksis

Varigheten av vikariatet forut for det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer, er avgjørende for beregningsmåte ved avbruddsytelser.

 

For beregning av ytelse etter ordinær praksis  forutsettes at  vikariatet har vart i:

 

  • Sykehjelp: minst tre måneder forut for arbeidsuførheten
  • Fødselsstønad: minst seks måneder forut for permisjonsstart  
  • Adopsjonsstønad: minst tre måneder forut for adopsjonstidspunktet
  • Pleiepenger/opplæringspenger: minst tre måneder forut for start vedtak fra Nav
  • Svangerskapspenger: minst tre måneder forut for arbeidsuførheten


- Hvis ikke karensbestemmelsene er oppfylt, eller fra det tidspunkt avtalt vikariat opphører i løpet av stønadsperioden kan vikaren ha rett til ytelsen sykehjelp

- Rett til inntil 20 % av seks G fra SOP, men ikke høyere enn hva ordinær beregning ville utgjort

- Men ikke rett til fødselsstønad, adopsjonsstønad og pleie-/opplæringspenger

 

Ytelse til vikar skal ikke overgå ytelsen praksisinnehaver ville hatt rett til.