Svangerskapspenger ytes til medlem som har fravær fra praksis fordi det kan medføre risiko for skade på det ufødte barnet dersom hun fortsetter å arbeide under svangerskapet.

Arbeidstiden må være redusert med minst 50 prosent i praksisen. Det er et vilkår at medlemmets brutto praksisinntekt utgjør minst seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G). Det er også et vilkår at det foreligger rett til tilsvarende ytelse i folketrygden.

 

Stønaden beregnes tilsvarende sykehjelp fra ordningen. Det gjøres fradrag for stønad fra Nav.