Medlemskap

Alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge, og vært medlem av folketrygden i minst tre år, er medlem av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger. Ref. vedtektenes § 2-1.

 

Medlemsskapet i SOP favner vidt. Ytelsene er likevel primært innrettet mot privatpraktiserende leger.

 

Ytelser fra ordningen forutsetter at medlemskap i ordningen er inntrådt på det tidspunkt hendelsen som utløser kravet skjer. Tidligere medlem av ordningen kan ha rett til alderspensjon i medhold av vedtektenes § 10-2, tredje ledd.