SOPs styre

Sykehjelps- og pensjonsordningen ledes av et styre på fem medlemmer. Lederen velges av Landsstyret i Legeforeningen. I tillegg velger Landsstyret tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Det femte medlem med varamedlem oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet. Styret velger selv nestleder. Funksjonstiden er 4 år.

 

Styret har møte når lederen bestemmer eller når et av de øvrige styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede, herunder medlemmet oppnevnt av staten. Til gyldig vedtak kreves simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 

 

Fra venstre: Anita Mølmesdal Sivertsen, oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet (2018-2021), Hans Kristian Bakke, styrets leder (2018-2021), Signe Marit Stephanides (2020-2023), Arne Refsum, nestleder (2020-2023) og Anne Mathilde Hanstad (2018-2021).