SOPs styre

Sykehjelps- og pensjonsordningen ledes av et styre på fem medlemmer. Lederen velges av Landsstyret i Legeforeningen. I tillegg velger Landsstyret tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Det femte medlem med varamedlem oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet. Styret velger selv nestleder. Funksjonstiden er 4 år.

 

Styret har møte når lederen bestemmer eller når et av de øvrige styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede, herunder medlemmet oppnevnt av staten. Til gyldig vedtak kreves simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 

Styret består fra 2022 av:

Styret 110322.jpg

Fra venstre Arne Refsum, nestleder (2020 - 2023), Anita Mølmesdal Sivertsen, oppnevnt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2022 - 2025),

Signe Marit Stephanides (2020 - 2023), Marit Hermansen, styrets leder (2022 - 2025) og Rune Burkeland-Matre (2022 - 2025)