Anke til Trygderetten

Vedtak av styret kan av den som direkte berøres av vedtaket, ankes inn for Trygderetten til endelig avgjørelse. Fristen for anke er seks uker regnet fra det tidspunkt vedkommende mottok skriftlig melding om vedtaket, om ankeadgang og om ankefrist.

 

Anken sendes gjennom ordningens sekretariat.

 

For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om anke til Trygderetten på tilsvarende måte.