Avbrudd i privat praksis

SOPs avbruddsytelser gjelder for leger som driver privat, kurativ legepraksis på selvstendig og uavhengig måte. Det stilles visse krav til hvordan legen organiserer sin private legevirksomhet.

 

Se mer om dette nedenfor og i SOPs vedtekter, kapittel 4 Rettighetsavgrensning for avbruddsytelser.

 

ORGANISERING

RETTIGHETER

 

Lege med driftsavtale[i]

Lege uten driftsavtale

Legen er registrert som personlig næringsdrivende

Solopraksis eller deltaker i gruppepraksis

Ja

Ja

Legen er tilknyttet annen juridisk person (aksjeselskap, ansvarlig selskap m.m.)

-                     Pasientene er legens kunder og legen innkrever alle inntekter som føres i legens eget næringsskjema.

-                     Pasientene er den andre juridiske personens kunder.  Denne innkrever inntektene og honorerer legen. 

 

Ja

Nei

 

Ja

Nei

Legen er arbeidstaker

Enmannsaksjeselskap med legen ansatt  - legen som eneste eier

Ja

Nei

Kompaniaksjeselskap – legen er ansatt i selskap med andre aktive eiere. Legens eierandel må utgjøre minimum 10 % av selskapet. Beregningsgrunnlaget vil fastsettes ut fra søkers dokumenterte andel av selskapets omsetning.

Ja[ii]

Nei

Lege ansatt i aksjeselskap som eies av andre.

Nei

Nei[i] Driftsavtale = kommunal fastlegeavtale eller fylkeskommunal avtale for legespesialister.

 

[ii] Det tilstås som hovedregel ikke utgiftskompensasjon når det er flere eiere i selskapet. Se vedtektenes § 4-3 for regelverk.