SOP bidrar til økonomisk sikring

SOPs formål er å bidra til økonomisk sikring av medlemmene og deres familie ved arbeidsuførhet, alderdom og død, samt ved fravær fra egen praksis i forbindelse med sykdom, fødsel og adopsjon.


Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ble etablert i 1965 etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet. SOP yter også støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

• SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse
• SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter, og står under tilsyn av Arbeids- og inkluderingsdepartementet
• Legeforeningens sekretariat er forretningsfører