Ektefellepensjon

Ektefellepensjon gjelder kun for ektefeller født før 1. januar 1965, der avdødt medlem var autorisert som lege i Norge før 1. januar 1993.

 

Når en som er medlem av SOP faller fra, kan ektefelle eller registrert partner ha rett til ektefellepensjon. Pensjonen kompenserer for inntektstapet etter avdødes arbeidsinntekt.

 

  • Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.
  • Fraskilt ektefelle har ikke rett til ektefellepensjon
  • Ektefellepensjon opphører ved inngåelse av nytt ekteskap
  • Ikke rett til ektefellepensjon dersom dødsfall - som følge av kjent sykdom - inntreffer innen ett år etter at ekteskapet ble inngått