Når et medlem dør, foreligger det rett til engangsstønad fra SOP

Engangsstønad ved død er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av hvilken type legevirksomhet medlemmet har drevet. Hvis medlemmet ikke etterlater seg arvinger, utbetales engangsstønaden til boet.

 

Dødsfallet inntrer før fylte 75 år:

  • Utgjør 1 G til etterlatt ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 20 år (i 2024 kr 118 620).
  • Utgjør 0,5 G til boet hvis medlemmet ikke etterlater seg arvinger, eller kun arvinger uten pensjonsrett i ordningen (i 2024 kr 59 310)

 

Dødsfallet inntrer etter fylte 75 år:

  • Utgjør 0,5 G til etterlatte/boet (i 2024 kr 59 310)

 

Beløpene over forutsetter at avdøde hadde full opptjeningstid i ordningen, 35 års fulltids legevirksomhet i Norge. Ved kortere opptjeningstid avkortes stønaden forholdsmessig. 

 


Se vedtektenes kapittel 16 for mer informasjon, herunder vilkår for rett til gjenlevende samboer.

 

Søknadsfrist

Krav om engangsstønad må være innkommet til ordningen innen seks måneder etter dødsfallet for at rett til utbetaling skal foreligge.