Hvilke fordeler har jeg i SOP?

Med medlemskap i SOP, har du mulighet til å søke om økonomisk sikring av deg og din familie ved arbeidsuførhet, alderdom og død, samt ved fravær fra egen praksis i forbindelse med sykdom, fødsel og adopsjon.

SOP yter også støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister. Les mer om legehelse her.