Uførepensjon

Pensjon som utbetales ved uførhet.

 

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring.